Press "Enter" to skip to content

Inicjatywa Lokalna – Sesja, Rada Jednostki Pomocniczej Nr 7 Załęże.

Oceń

Inicjatywa Lokalna – Sesja, Rada Jednostki Pomocniczej Nr 7 Załęże.
Trwa nabór wniosków do Inicjatywy Lokalnej 2019. Termin składani wniosków upływa 15 listopada 2018 r. Do rozdysponowania w tym roku jest kwota 1 mln zł. Inicjatywa lokalna jest formą współpracy miasta Katowice z mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy zgłaszają pomysły, potrzeby i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę pracy społecznej, wkładu rzeczowego i/lub finansowego.
Celem inicjatywy lokalnej jest:
• włączenie mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych,
• wspólna realizacja przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców danej społeczności oraz poprawa warunków ich życia,
• realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.
Dzięki inicjatywie lokalnej mieszkańcy podejmują wspólne działania. Może to być poprawa przestrzeni miejskiej, np. modernizacja podwórka lub wydarzenia integrujące mieszkańców, np. festyn osiedlowy o charakterze kulturalnym, sportowym czy ekologicznym.
Przypominamy, że każdy wniosek w 10 pkt. zawiera opinię Rady Jednostki Pomocniczej. Rada taką opinię może wyrazić podejmując uchwałę na sesji. Pozytywna opinia RJP zwiększa szanse na realizacje wniosku ponieważ przyznawane są dodatkowe punkty.
Kolejna sesja Rady Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże poświęcona w znacznym stopniu temu zagadnieniu odbędzie się w dnia 14.11.2018 o godz. 17:00.